گیره لیوان

1 پست

گیره لیوان

گیره لیوان

ما ایرانی ها به چایی دوستی شهره خاص و عام هستیم. ما چایی را در هر موقعیت و مکانی دوست داریم. در زمستان چایی می چسند چون گرممان می کند. در گرمای تابستان چایی می چسبد چون ….. ؟؟؟؟ والا نمیدونم چرا !!!! مکان هم مهم نیست چایی در هر […]