کیف پول

1 پست

جا کارتی وی آی پی

جاکارتی وی آی پی

” جاکارتی وی آی پی ” با این سوال ها جواب می دهد : تعداد کارت های اعتباریتان زیاد هست؟ نمیدانید کجا نگذاریدشان؟ نمیدانید با آنها چکارکنید؟ یا اصلا کیف پول دارید ولی باز کارتهای بانکی شما مرتب نیستند؟ یا بخاطر زیاد بودن تعداد کارت ها موقع استفاده مجبور می […]