چرخ دستی خرید

1 پست

چرخ دستی سه چرخ با صندلی

چرخ دستی خرید با صندلی

سالخوردگان عزیزان و نور چشمان ما هستند. باید همیشه احترام افراد سالخورده را داشته باشیم و مواضبشان باشیم. یکی از مشکلات و دغدغه های افراد مسن خرید کردن هست. خرید کردن برای انها مشکل هست چون از یک طرف حمل کردن وسایل سنگین برای آنها مشکل می باشد و از […]