میز و صندلی

1 پست

میز و صندلی

میز و صندلی چمدانی مسافرت

یک میز و صندلی مسافرت که وقتی جمع می شود یک چمدان نسبتا کوچک می شود که به راحتی در صندق عقب ماشین جا می شود. اگر تا کنون همیشه نگران خیس بودن زمین محل پیک نیک خود بودید, با این میز و صندلی دیگر این نگرانی را نخواهید داشت. […]