حمل بار

1 پست

تسمه بلند کردن اجسام سنگین

تسمه بلند کردن اجسام سنگین

این تسمه به شدت به درد خانواده های مستاجر می خورد تا حمل اثاثیه خود را به راحت ترین شکل ممکن خودشان انجام بدهند. افرادی که در کار حمل بار و اثاث کشی هستند هم می توانند از این کالا به عنوان ابزار کار استفاده کنند. این تسمه ها حلقه […]