بندرخت

1 پست

بند رخت

بند رخت شوفاژی

که به نظر من ” بندرخت شوفاژی ” اسم مناسبی برای این رخت بند نیست. بهتر است بگویم ” بند رخت همه جایی ” !!! این بندرخت را می توانید تقریبا هر جایی که خواستید نصب کنید. داخل خانه و اپارتمان و خوابگاه : روی شوفاژ – روی نرده – […]