بالشت نوزاد

1 پست

بالشت کودک

محافظ سر کودک

کودکانی که کم کم خودشان می نشینند و یا آرام آرام سعی می کنند راه بروند روزی 1200 بار زمین می خورند. از این تعداد 1000 بارش به این شکل هست که کودک وسط راه رفتن چند قدم عقب عقب رفته و ناگهان به تندی روی باسن خودش روی زمین […]