اویز دستمال

1 پست

آویز چسبی طرح پیچ

آویز چسبی طرح پیچ

اگر دیدید کسی در خانه اش حوله و یا دستمالهای خود را بر روی پیچ هایی که به دیوار بسته شده اند آویزان کرده تعجب نکنید. و دلتون برای آنها نسوزد که از روی نداری و ناچاری سه تا پیچ را به دیوار پیچ کرده اند و وسایل خود را […]