اسان نوش

1 پست

آسان نوش

می خواهید بعد از باز کردن درب بطری نوشابه خانواده, برای بار بعدی که نوشابه را مصرف می کنید , گاز آن از بین نرود و نوشابه بد طعم نشده باشد؟ خانواده پر جمعیتی دارید؟ که در مهمانی ها بچه قد و نیم قد توی سفره غذا وول می خورند […]